Narzędzie Comarch e-Sprawozdania umożliwia przygotowanie i wysłanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, czyli w formie pliku XML.

Zgodnie z nowymi przepisami sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Comarch e-Sprawozdania zalety i możliwości:

 

 • zgodna ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów

 • dostęp w chmurze: możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – w modelu abonamentowym, z dowolnego komputera z dostępem do internetu

 • pełna kompatybilność z innym oprogramowaniem: aplikacja może działać niezależnie i z dowolnym systemem ERP, a wtedy dane wprowadzasz do niej poprzez stworzony we własnym zakresie integrator lub ręcznie

 • poprawność sprawozdania: aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformuje Cię o ewentualnych błędach

 • wydruki w aplikacji – dzięki nim sprawozdanie finansowe dla potrzeb wewnętrznych może przyjąć formę papierową lub PDF/DOC

 • aplikacja umożliwia „czytanie” innych elektronicznych sprawozdań finansowych. Jest to bardzo istotna funkcja, mając na uwadze, iż obecnie niemal każde sprawozdanie finansowe przesyłane do KRS, jest tworzone w formacie XML.

 

Comarch e-Sprawozdanie finansowe interfejs programu:

comarch e-sprawozdanie

Elementy sprawozdania finansowego w aplikacji Comarch e-Sprawozdania:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.

 

W kolejnych wersjach aplikacji pojawi się więcej funkcjonalności:

 • zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem;
 • łatwy dostęp do zatwierdzonych sprawozdań z lat poprzednich;
 • przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni;
 • tworzenie paczek sprawozdawczych – czyli repozytorium dokumentów związanych ze sprawozdaniem za dany rok m.in. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z działalności czy sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;
 • edytowalny szablon informacji dodatkowej, który będzie można zasilić aktualnymi danymi z kont księgowych (obrotówki zaszytej ERP lub w aplikacji);
 • możliwość eksportu szablonu (np. w formie dokumentu MS Excel) danych liczbowych do aplikacji Comarch e-Sprawozdania.

 

comarch partner

Zakup i więcej informacji: e-sprawozdanie@et.com.pl

 

Przetestuj program Comarch e-Sprawozdania za darmo.

Aplikacja w wersji demo posiada wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności dotyczące sporządzenia elektronicznego sprawozdania finansowego. 

Wypróbuj wersję demo»

 

 

Powrót

Zapytaj konsultanta